Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2013

  • Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2011 - 2013:

Chủ tịch: Huỳnh Ngọc Thanh.

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Hân.

Ủy viên:   Phùng Thu Hà (Trưởng ban nữ công).

                Lâm Nữ Huyền Trâm (Trưởng ban kiểm tra).

                Dương Ngọc Thanh.

                Lê Văn Trung.

                Lê Thị Đoan Thục.

                Ngô Quý Toàn.