Bí thư Chi bộ qua các thời kỳ

  Thời gian                           Bí thư Chi Bộ                       Tổng số Đảng viên


 1976 - 1978              Thầy Nguyễn Văn Châm                            4


 1978 - 1979              Thầy Nguyễn Văn Hiều                               9


 1980 - 1985              Thầy Nguyễn Viết Cảnh                             11


 1986 - 1991              Thầy Nguyễn Viết Cảnh                             18


 1991 - 1995              Thầy Nguyễn Thanh Bình                          15


 1995 - 2000              Thầy Nguyễn Thanh Bình                          20


 2001 - 2005              Thầy Nguyễn Thanh Bình                          23


 2005 - 2010              Thầy Lê Tấn Sỹ                                            26