Ban lãnh đạo
 • Cao Thành Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979796347
  • Email:
   cthung.c3lttrong@khanhhoa.edu.vn