QUI CHẾ THI 2019 VÀ TÓM TẮT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

THÔNG TIN QUI CHẾ TUYỂN SINH 2019

1. TT 03 BGDDT sua doi Qui che thi THPT QG GVCN                           TẢI1. TT 03 BGDDT sua doi Qui che thi THPT QG GVCN.pdf

4. CV 796 BGD Huong dan Quy che TS DH, CD, TC 2019 GVCN        TẢI 4. CV 796 BGD Huong dan Quy che TS DH, CD, TC 2019 GVCN.pdf

5. CV 584_Huong dan Thi THPT QG 2019 TRANG 2,3 8,9,10 VA 15    TẢI  5. CV 584_Huong dan Thi THPT QG 2019 TRANG 2,3 8,9,10 VA 15.pdf

Bài tin liên quan
TUYỂN SINH 2019
Tin tức
Tin đọc nhiều