HƯỚNG DẪN KIÊM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¾¾¾¾¾

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Số: 2626/SGDĐT-GDTrHTX

V/v hướng dẫn kiểm tra Học kỳ I

năm học 2019-2020

Khánh Hòa, ngày 19tháng 11 năm 2019

Kính gửi:    

- Các phòng giáo dục vàđào tạo;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Các trường trung cấp nghề;

- Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa;

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang.

                             

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục trung học (GDTrH) và Giáo dục thường xuyên (GDTX); để các đơn vị chủ động tổ chức ôn tập, kiểm tra và sơ kết Học kỳ I, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp (GDTX-HN), Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa và các trường trung cấp nghề, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trangcó tổ chức dạy văn hóa Chương trình GDTX cấp Trung học phổ thông (gọi chung là các đơn vị) một số nội dung sau: Chi Tiết

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều