DANH SÁCH THẦY HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

- Từ năm 1950 - 1952: Thầy Trương Văn Như.

- Từ năm 1952 - 1955: Thầy Lê Tá.

- Từ năm 1955 - 1956: Thầy Nguyễn Vỹ.

- Từ năm 1956 - 1959: Thầy Lê Khắc Nguyên.

- Từ năm 1959 - 1972: Thầy Lê Nguyên Diệm.

- Từ năm 1972 - 1973: Thầy Nguyễn Đức Giang. 

- Từ năm 1973 - 1975: Thầy Nguyễn Thúc Thâm.

- 4/1975 - 8/7/1975: Thầy Đặng Như Đức - Trưởng ban điều hành.

- Từ năm 1975 - 1976: Thầy Vũ Văn Vân.

- Từ năm 1976 - 1981: Thầy Nguyễn Văn Châm.

- Từ năm 1981 - 1994: Thầy Nguyễn Viết Cảnh.

- Từ năm 1994 - 2006: Thầy Nguyễn Thanh Bình.

- Từ năm 2006 - 2010: Thầy Lê Văn Đức.

- Từ năm 2011 đến nay: Thầy Lê Tấn Sỹ.