Tổ trưởng Tổ Hóa qua các thời kỳ

 

 * Cô Chu Nam

 * Thầy Trần Minh Sơn

 * Cô Nguyễn Thị Xuân

 * Thầy Nguyễn Hoài Đoan

 * Thầy Phạm văn Chung

* Hiện nay: Cô Lê Thị Đoan Thục