Thành tích nổi bật của Tổ Sử - Địa - Công dân

- 15 năm liên tục đạt tổ Lao động Xã hội chủ nghĩa, tỉnh, sở, trường khen.
- Có học sinh đạt học sinh giỏi Sử, Địa.
- Các mốc thời gian đạt giải môn Sử:

+ 2003 - 2004: Giải 3 Quốc gia

+ 2006 - 2007: Khuyến khích Quốc gia.

+ 2004 - 2005: + 2007 – 2008: Khuyến khích Quốc gia.

+ 2005 - 2006: + 2008 – 2009: Khuyến khích Quốc gia.