Báo cáo một vài nét về Tổ Thể dục - Quốc phòng - Tin học

I/ SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ :
1/ Đặc điểm , tình hình :
+ Tổ :Tổ Thể dục +TIN - Trường THPT Lý Tự Trọng .
(Hình thành vào năm 1999-2000)
+ Hiện nay gồm 16 giáo viên ( 9 GV Thể Dục + 7 GV Tin Học )
+ Nam : 10 + Nữ : 6
+ Đảng viên : 01
+ Trình độ chuyên môn : Đại học .
+ Tuổi đời cao nhất : 53 tuổi .
+ Tuổi đời thấp nhất : 24 tuổi .
2/ Tổ trưởng qua các thời kỳ:
+ Thầy LÊ XUÂN CHÍNH Từ năm 2000 - 2005
+ Thầy HÙYNH HỮU NHO Từ năm 2005 - 2007
+ Thầy LÊ BIÊN HẢI Từ năm 2007 - 2008
+ Thầy ĐOÀN MINH PHỤNG Từ năm 2008 - 2009
+ Thầy VÕ SONG THI Từ năm 2009 - đến nay 
3/ Chức năng , nhiệm vụ :
+ Chức năng chủ yếu của đơn vị : Giảng dạy Thể dục + Quốc phòng + Tin học
+ 1 GV : Là Bí thư Đoàn trường .
+ 1 GV : Thư ký Hội đồng .
II/ CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG NHỮNG NĂM QUA:
* TIN HỌC :
+ Năm học 2001-2002 : Đạt 1 GV dạy giỏi cấp Tỉnh (Tin).
+ Năm học 2002-2003 : Đạt 1 giải nhì tin học quốc gia .
+ Năm học 2003-2004 : Đạt 1 GV dạy giỏi cấp Tỉnh (Tin).
+ Năm học 2003-2004 : Đạt 2 giải ba tin học quốc gia .
+ Năm học 2004-2005 : Đạt 1 giải nhì cấp Tỉnh và 1 khuyến khích tin học quốc gia .
+ Năm học 2005-2006 : Đạt 1 giải ba tin học quốc gia .
+ Năm học 2007-2008 : Đạt 1 GV dạy giỏi cấp Tỉnh (Tin).
+ Năm học 2007-2008 : Đạt 1 giải nhì tin học cấp Tỉnh + 1 KK .
* THỂ DỤC+QUỐC PHÒNG :
+ Năm học 2004-2005 : Đạt giải nhì toàn đoàn trong HKPĐ cấp Tỉnh .
+ Năm học 2005-2006 : Đạt giải nhì toàn đoàn trong HKPĐ cấp Tỉnh .
+ Năm học 2006-2007 : Đạt đơn vị dẫn đầu TTXS giáo dục thể chất cấp Tỉnh .
+ Năm học 2007-2008 : Đạt giải nhì toàn đoàn trong HKPĐ cấp Tỉnh .
+ Năm học 2007-2008 : Đạt 1 GV dạy giỏi cấp Tỉnh 
+ Năm học 2008-2009 : Đạt giải nhất toàn đoàn trong HKPĐ cấp Tỉnh .
* KẾT QUẢ CHUNG :
TỔ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011.

Võ Song Thy - Tổ trưởng