Tổ Trưởng Tổ Ngoại Ngữ qua các thời kỳ
  • Thầy TRẦN VĂN TÂY : 1975 - 1976.

 

  • Thầy HỒ SĨ CHÂM : 1976 - 1989.

 

  • Cô NGUYẾN THỊ QUỲNH TRÂM : 1989 - 1995.

 

  • Thầy NGUYỄN THIỆN : 1995 - 1998.

 

  • Cô NGUYẾN THỊ TUYẾT NGA : 1998 - 2010.

 

  • Cô LÂM HẢI TRIỀU : 2010 - NAY.